Новини

Новини

Съобщение на основание чл.44ж от Наредба №13 на Комисия за финансов надзор за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

На основание чл. 44ж от Наредба № 13 на Комисия за финансов надзор за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), "ПОБЕДА" АД уведомява, че по реда на чл. 157а от ЗППЦК придоби 851,232 (от предложени 854,260) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642.

Върху общо 3028 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642 са учредени залози (Номер на залога 5496 от 2013-02-08 запорно съобщение от НАП София Пост.№ 752/2012/54/04.02.2013 върху 28 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ на акционер ВЕНИС КОМЕРС АД, ЕИК: 147023265; Номер на залога 7558 от 2017-02-13 запорно съобщение ЧСИ изп.д. № 20168460400349 върху 3000 бр. бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ на акционер СТАТУС ИНВЕСТ АД, ЕИК 121705420, като върху същите 3000 бр. акции на акционер СТАТУС ИНВЕСТ АД, ЕИК 121705420 е наложено запорно съобщ. 9736 от 2020-07-28 по пост.№ С200022-022-0048079/28.07.2020 г. от ТД на НАП-гр. София).

Oбщата сума платена от "ПОБЕДА" АД, ЕИК: 102047327 за закупуване на 854 260 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ е 563,811.60 BGN, като размерът на преведените парични средства в откритата банкова сметка по чл. 44е, ал. 2 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции е 26,850.12 BGN, а размерът на преведените парични средства към ЦД АД за плащане на акциите на акционери на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ с открити сметки за финансови инструменти при инвестиционни посредници, членове на ЦД АД е 536,961,48 BGN.

Банка КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, вписана в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от  Агенция по вписванията  с ЕИК 831558413, открива на "ПОБЕДА" АД, ЕИК: 102047327 специална сметка в български лева IBAN: BGЗ0RZBB91551062023335 (,,Специална сметка"), с цел изплащане на цената за Акциите на акционерите на Дружеството. При откриване на специалната сметка "ПОБЕДА" АД, ЕИК: 102047327 подписва „Договор - искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица" и други стандартни документи, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и Наредба № 3 от 18.04.2018 г. на БНБ за условията и реда за откриване на платежнu сметки, изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти по образец.

Условията и реда, при които се извършват плащания в полза на титулярите по вземанията са:

Банката изплаща дължимите суми на акционерите (включително и на съсобственици), при представяне на следните документи:

а) изрично устно или писмено волеизявление от страна на Акционера. Волеизявлението се прави лично от Акционерите - физически лица (представляващо Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Договор) или от законните представители на Акционерите - юридически лица (представляващо Приложение № 2, което е неразделна чaст от настоящия Договор), или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

б) за Акционерите - физически лица: лична карта или паспорт; за чуждите граждани  - оригиналния си паспорт или друг документ за самоличност за влизане в страната;

в) за Акционерите -български юридически лица:

бб) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от реrистьра, в който е вписано лицето, не по-рано от 1 месец от волеизявлението по буква а) на настоящия член. Ако българското юридическо лице е вписано в Търговския реrистьр и регистьра  на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията не се представя исканото удостоверение; бв) декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП и документ за самоличност на законния представител, респ. на  представителяпо пълномощно; а за Акционерите чуждестранни юридически лица - нотариално заверено копие от регистрационния акт на съответния чужд език, при необходимост с апостил/леrализация, както и с легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват. Декларацията за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМШl и другите документи следва да са издадени не по-рано от I месец от датата на волеизявлението по буква а) на настоящия член.

г) за лица, представлявани от пълномощник, се представя и изрично писмено нотариално заверено пълномощно (когато е заверено от орган на друга държава - апостилизирано или легализирано при необходимост и скрепено с официален превод на български език)

д) оригинални други законово признати удостоверителни документи, легитимиращи съответното лице като титуляр на вземането (в случаи на наследяване, преобразуване и др.) по преценка на Банката. Тези документи следва да са издадени не по-рано от един месец преди датата на волеизявлението по буква а) на настоящия член;

е) за извършване на преводи в чужбина Акционерът представя нормативно изискуемите документи съгласно действащото законодателство към съответния момент.

ж) платежен документ и други декларации, съгласия по образец на Банката за извършване на съответната операция;

Частично плащане на суми не се допуска.

При изплащане на дължимите суми, служителят на Банката сверява данните, в документите, представени от съответния Акционер, с данните от Списъка на клиента.

При установяване на различия в ЕГН /дата на раждане/ЕИК/ БУЛСТАТ/идентификационен номер по съответното местно законодателство между посоченото в личната карта/паспорта/ друг документ за самоличност за влизане в страната /удостоверението за актуално правно състояние/регистрационния акт на Акционера с това, отразено в Списъка на Клиента, Банката не извършва плащане.

При установяване на различия в имената, Банката изисква от Акционера да представи Удостоверение за идентичност на имената от съответната Общинска администрация или препис от органа, постановил решението за промяна на името. Документът остава на съхранение в Банката. Копие от същите документи се предоставят на Клиента, при поискване.

При различия в адресната регистрация/седалище, Банката обслужва Акционера, тъй като това не е определящо при неговата персонална идентификация.

Банката изплаща сумите от Специалната сметка на Акционерите до изтичането на законоустановения давностен срок за погасяване на вземанията на акционерите на Дружеството.

Банката изплаща дължимите суми на лица, упълномощени от други Акционери, след легитимиране с лична карта (или паспорт) и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретния случай или нотариално заверен препис от него, което остава на съхранение в Банката.

При изплащане суми на наследници на починали акционери, които  не фигурират в приложения към Договора списък, освен документите за самоличност на наследниците, се представя удостоверение за наследници - оригинал, който остава на съхранение в Банката, и копие, което се заверява от Банката, и се явяват всички наследници, и, в случаите в които се дължи данък върху наследството, удостоверение от общината по местооткриване на наследството, че сумата е включена в декларацията за облагане с данък върху наследството, и данъкът е платен. В случай на упълномощаване на един от наследниците се представя и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретния случай, което остава на съхранение в Банката.

Полагащата се сума на всеки акционер се извършва чрез банков превод или се изплаща в брой съобразно ограниченията предвидени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Дължимите такси и комисиони са за сметка на Клиента и се удържат от  Банката  в размери съгласно Тарифата за таксите и комисионите на „ Кей Би Си Банк България" ЕАД в деня на извършване на операцията. Клиентът е длъжен да осигури нужните за извършването на всеки превод или всяко теглене в брой суми за заплащането на дължимите такси и комисиони, като безусловно и неотrегляемо се съгласява Банката служебно да събира тези такси  и комисиони от всички сметки на Клиента при Банката, вкл. и от депозитите му. Банката не извършва превода към съответния Акционер, докато Клиентът не плати дължимите такси и комисиони, респ. докато не осигури суми за това по сметките или депозитите си при Банката.

 

Победа за вас

Свържете се с нас, изпратете запитване и ни следвайте в социалните мрежи