Новини

Новини

Празнична игра "За Коледа си пожелавам ... победа от вкусове!"

 

  Празнична и неустоимо вкусна игра 

 организира "Победа" АД за своите фенове!


В дните между 8 и 17 декември 2015г. всеки фейсбук потребител ще може да регистрира участие в празничното приложение - игра, което ще бъде достъпно на фенстраницата на "Победа" https://www.facebook.com/pobedaad

 

Механизмът на играта е комплимент към феновете. Участниците ще имат възможността да направят своя уникална селекция от любими продукти, с които да споделят предстоящите празничните мигове у дома.  През периода на играта, всеки ден в 16 ч. десет потребители, регистрирали участие в играта, ще получат като награда своята собствена "победа от вкусове". 

 

За Коледа си пожелавам ... победа от вкусове!

Пожелай си и ти ТУК !

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

“За Коледа си пожелавам… победа от вкусове!“

 

I. Общи разпоредби

1. Настоящата игра, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, наричано за краткост „Организатор“.

 

2. Играта се организира и провежда за период от 08.12.2015 г. до 17.12.2015 г. (включително).

 

3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и организатора не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

 

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

 

5. Играта се провежда между физически лица, наричани за краткост „Участници” или „Потребители“ , които са извършили валидна регистрация в www.facebook.com, съобразно общите условия и правила, публикувани на тази интернет-страница.

 

6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

 

II. Право на участие в Играта.

 

7. Право на участие имат всички фейсбук потребители, които са физически лица и са харесали фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad) без значение техните постоянни или временни местожителства.

8. В играта нямат право да участват:

а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства по права линия до трета степен,  съребрена линия до четвърта степен или сватовство до втора степен (дете, родител, съпруг, първи братовчед, баба, дядо, снаха, зет, тъща, свекър, леля, чичо, вуйчо и други (съгласно Семейния кодекс на Република България).

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.  

в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, които могат да бъдат изтълкувани като такива с обидно, осмиващо или подигравателнозначение, като преценката за това е изцяло в правомощия на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците. 

 

III. Регистрационна форма и Механизъм на играта

 

9. Участие в Играта се заявява чрез попълване на регистрационната форма в приложение „За коледа си пожелавам...Победа от вкусове!“  на фейсбук страницата на „Победа“ АД  (https://www.facebook.com/pobedaad). 

 

10. Стартиране на приложението се  извършва чрез бутон „вход“.

 

11. За да заяви участие в Играта, всеки потребител трябва да попълни регистрационна форма с основни данни (име, фамилия и имейл адрес) и да селектира три продукта от предложения в Играта асортимент на „Победа“ АД.

 

12. Селекцията се извършва чрез механизъм на продърпване посредством курсора на мишката към обозначеното за това място.

 

13. Валидирането на направения избор, респективно регистрирането на успешно участие в играта се оповестява чрез автоматично генериране на прозорец „Поздравления, ти успешно завърши своята селекция“.

 

14. Регистрацията на всеки участник и направената от него селекция са валидни до прекратяването на играта по смисъла на т. 48 и 49 от настоящите общи условия.  

 

15. В края на всеки ден от календарния период на играта, чрез специално генериран за целта софтуер, се извършва теглене на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирани участници и се обявават 10 (десет) победители.

 

16. Всеки регистриран участник може да бъде обявяван за победител само един път за целият календарен период на играта. Обявените за победители не участват в последващите тегления по смисъла на т. 15 от настоящите общи условия

 

17. Победителите се оповестяват публично, във фейсбук страницата на организатора (https://www.facebook.com/pobedaad) в началото на всеки следващ ден през периода на промоцията.

 

18. Оповестяването на победителите се извършва чрез разкриващи визии, съдържащи потребителските профили на спечелилите участници, съгласно описаният по-горе механизъм.

IV. Награди

19. Всеки участник, обявен за победител в  Играта има право да получи от Организатора един  брой награден комплект от продукти, наричан за краткост „Наградата“,  който да му бъде доставен  на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

20. Наградата е индивидуална и съдържа селектираните от победителя три продукта при  попълването на регистрационната форма за участие, съгласно настоящите общи условия.

21.  Победителят указва  адреса, където да му бъдат доставени спечелените продукти  чрез електронно писмо, изпратено от електронната поща, посочена в регистрационната форма до  igri@pobeda.bg.

22.  Освен адрес за доставка електронното писмо по т.19 трябва задължително да съдържа  двета имена и телефон за контакт на победителя.

23. Всеки победител се задължава в рамките на 10 (десет)  работни дни от публикуването на резултатите  да изпрати данните си, като в противен случай губи правото да получи наградата.

24. Правото да бъде получена награда е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

25. Всеки участник се съгласява да получи наградата като се съобразява с общите условия на куриерите, с които работи Организатора и да не предявава допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката. 

26. Наградата не може да бъде заменяна с продукти различни от посочените в регистрационната форма или с паричнита им равностойност.

 

 

V. Права и задължения на Организатора

27. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи за изпращане на наградите.

28. Организаторът има право да не се ангажира с кореспондеция с непечеливши участници.

29. Организаторът има право по своя преценка да променя общите условия и механизмът на Играта, доколкото тези промени не засягат правата на участници, обявени за победители, или правата във връзка с предоставените от участниците лични данни.

30. Организаторър има право да дисквалифицира участници, ако сметне, че посочените от тях лични данни са непълни, неистински или с обидно, подигравателно или усмиващо значение.

31. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

VI. Публичност и лични данни

32. С  участието в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на „Победа АД“. Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.

 

33.  С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване  регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Участникът е изразил съгласие, предоставените от него данни, да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.

 

 

34. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

35. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

36. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиранена томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели.

 

37. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

38. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора, извън тези по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

39. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други,освен в случаите когато:

 

а) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта;

б) в случайте, когато по силата на Закон от организатора бива изисквана подобна информация .

VII. Отговорност.

40. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно попълнени данни на участниците.

41. Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.

42. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, които създават възпрепятстват успешната регистрация на  участниците в Играта или възможността им да използват интернет-страницата www.facebook.com, или приложението „За Коледа си пожелавам… Победа от вкусове!“ 

43. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

44. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от участниците, във връзка с провеждането на Играта.

45. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора

46. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат, независимо от положената грижа отстрана на Организатора. Участникът декларира,че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организатора, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

47. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за информацията, която изпраща  до Организатора и нейното съдържание.

VIII. Прекратяване на играта.

48. Играта се прекратява с изтичането на календарния период по т.2 от настоящите общи условия.

49.  Организаторът запазва правото си по своя преценка да прекрати играта, преди изтичането на каледнарния период на нейното провеждане, като се задължава да награди всички участници, които са вече обявени за победители.

 

VIII. Допълнителни разпоредби.

50. Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта с публикуването на съобщение за тяхното извършване на фейсбук страницата на организатора (https://www.facebook.com/pobedaad

51. В случай, че участник е посочил невалидна електронна поща (e-mai), то изявление на Организатора към него ще се счита за получено  с изпращането му.

52. Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или  части от тях. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на приетата нормативна уредба или установената практика.

53. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

52. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата, телефон и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

54. Всички спорове, възникнали във връзка с провеждането играта  между Организатора и участници, ще бъдат разрешавани  на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Бъдете информирани

Научавайте първи, абонирайте се за актуална информация, новини и промоции.