Новини

Новини

Споделени мигове на наслада с бонбони Черноморец

 

В месеца на любовта "Победа" отправя творческо предизвикателство към всичи свои фенове на своята фейсбук страница (www.facebook.com/pobedaad). 

Тематичен пост със специалната празнична визия на бонбони "Черноморец" 94гр. ще предизвика аудиторията да сподели своето романтично пожелание към любим човек.  


Разбира се, в дни като тези, посветени на любовта, не може без награди. Петдесет от всички, взели участие в романтичната задача, ще получат комплект от две кутии бонбони "Черноморец", за да направят своите романтични моменти още по-вълнуващи и апетитни. 

 

Включете се в най-романтичната игра ТУК

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на ФЕЙСБУК ИГРАТА

„Споделени мигове на наслада... с бонбони Черноморец“

 

I. Общи разпоредби

1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, наричано за краткост „Организатор“

2. Играта се организира и провежда за период от 02.02.2016 г. до 14:00 ч. на 10.02.2016 г. 

3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

5. Играта се провежда между физически лица, наричани за краткост „Участници” или „Потребители“.

6. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ във фейсбук: (www.facebook.com/pobedaad)

7. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

 

II. Право на участие в Играта.

8. Право на участие имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали  фенстраницата на „Победа“ или не.

9. В играта нямат право да участват:

а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства по права линия до трета степен, съребрена линия до четвърта степен или сватовство до втора степен (дете, родител, съпруг, първи братовчед, баба, дядо, снаха, зет, тъща, свекър, леля, чичо, вуйчо и други (съгласно Семейния кодекс на Република България).

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

 

III. Механизъм на играта

9.  Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на „Победа“ (www.facebook.com/pobedaad).

10. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да състави кратко пожелание към любим човек и го публикува под формата на коментар под визията на Организатора.

11. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен   в Играта. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.

12. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.10 и т. 11 от настоящите общи условия.

13. След изтичане на предварително обявения период на играта измежду регистрираните участници чрез специално генериран софтуер на произволен принцип ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) победители.

14. Победителите ще бъдат оповестени публично на 10.02.2016г. във фейсбук страницата на „Победа“ (www.facebook.com/pobedaad) след приключването на Играта.

15. Оповестяването на победителите ще се извърши чрез 5 (пет) разкриващи визии, съдържащи име, фамилия и профилна снимка на потребителите, съгласно описания по-горе механизъм.

 

IV. Награди

16. Всеки участник, обявен за победител в Играта, има право да получи от Организатора награден комплект, наричан за краткост „Наградата“, който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

17. Наградата представлява комплект от два броя кутии с бонбони „Черноморец“ 94 гр. с празничен облик.

18. Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени за победители в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с продукти, различни от посочените в т. 17.

19. За да получи наградата, обявеният за победител участник указва адреса, където да му бъдат доставени спечелените продукти, чрез електронно писмо, изпратено на електронната поща на Организатора, а именно: igri@pobeda.bg.

20. Освен адрес за доставка, електронното писмо по т.19 трябва задължително да съдържа две имена и телефон за контакт на победителя.

21. Всеки победител се задължава в рамките на 10 (десет) работни дни от публикуването на разкриващите визии с печеливши да изпрати гореописаните данни, като в противен случай губи правото да получи наградата.

22. Правото да бъде получена награда е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

23. Всеки победител се съгласява да получи наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организатора и да не предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.

 

V. Права и задължения на Организатора

24. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи за изпращане на наградите.

25. Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

26. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който е:

а) публикувал текст, който не отговаря на изискванията на т. 10 и т. 11 от настоящите общи условия;

б) публикувал текст, съдържащ обидни или подигравателни думи, или послания;

в) публикувал текст на език, различен от български;

г) публикувал текст с неясно или безсмислено съдържание, нямащо отношение към настоящата Игра.

27. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

 

VI. Публичност и лични данни

28. С участието в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на „Победа АД“. Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.

29. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

30. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

VII. Отговорност.

31. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за победители.

32. Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.

33. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.

 

VIII. Прекратяване на играта.

34. Играта се прекратява с изтичането на календарния период по т.2 от настоящите общи условия.

 

VIII. Допълнителни разпоредби.

35. Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта с публикуването на съобщение за тяхното извършване на фейсбук страницата на организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)

36. Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или части от тях. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на приетата нормативна уредба или установената практика.

37. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

38. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата, телефон и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

39. Всички спорове, възникнали във връзка с провеждането играта между Организатора и участници, ще бъдат разрешавани на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура.

Бъдете информирани

Научавайте първи, абонирайте се за актуална информация, новини и промоции.